ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεχνολογίες

Η παραγωγή της Tosoh Ελλάς είναι αυστηρά ελεγχόμενη και διασφαλισμένη με σύγχρονα αντιρρυπαντικά συστήματα, που καλύπτουν συνολικά τις λειτουργίες της μονάδας, ελαχιστοποιώντας αποτελεσματικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος του οργανισμού παρακολουθεί συνεχώς τις διεθνείς εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, με στόχο την ενσωμάτωση στη μονάδα του οργανισμού προηγμένων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Η Tosoh Ελλάς διαθέτει:

  • Εξοπλισμό μείωσης εκπομπών σκόνης (ηλεκτροστατικό φίλτρο, κυκλώνες, σακκόφιλτρα)
  • Εξοπλισμό αντιμετώπισης οσμών (πύργος απορρόφησης υδρόθειου, σύστημα απόσμησης χώρου ηλεκτρόλυσης)
  • Εξοπλισμό μείωσης εκπομπής θορύβων (σιγαστήρες)
  • Μονάδα κατεργασίας στερεών καταλοίπων
  • Μονάδα επεξεργασίας υγρών καταλοίπων

Η εταιρία συμμετέχει στα προγράμματα διαχείρισης συσκευασιών, στην ανακύκλωση χαρτιού, ξύλου, αλουμινίου, πλαστικού, ορυκτέλαιων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών, ελαστικών κ.α., τα οποία και διαθέτει κατάλληλα στους ενδεδειγμένους φορείς.