ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολιτική

Για μας η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί μονάχα διακήρυξη, αλλά έμπρακτη μέριμνα και προτεραιότητα σε όλες τις πτυχές λειτουργίας της εταιρίας. 

Στόχος των δράσεών μας είναι η ανάπτυξη και η διάχυση της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην εταιρία μας και στην κοινωνία και η έμπρακτη δήλωση σεβασμού στον κοινωνικό περίγυρο.

Στην Tosoh Ελλάς, πέρα από την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος και συμπληρωματικά ως προς αυτές, έχουμε δεσμευτεί με μια αυστηρή Πολιτική Περιβάλλοντος, που επιβάλλει:

  • την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
  • την ελαχιστοποίση της ενεργειακής κατανάλωσης
  • την αυστηρή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας
  • την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλών
  • την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της παραγωγής σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες

Από την ίδρυση της εταιρίας, έχουμε επενδύσει σε έναν άρτιο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, που συστηματικά αναβαθμίζεται.

Από το 2005, στην Tosoh Ελλάς εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001.