ΕΤΑΙΡΙΑ

Ασφάλεια & Υγιεινή

Αποσκοπώντας στη δημιουργία των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών, η Tosoh Ελλάς έχει διαμορφώσει στην παραγωγική της μονάδα ένα περιβάλλον που πληροί άριστα τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.

Παράλληλα, συστηματικά προβαίνει σε επιμορφωτικές δράσεις, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την καταστολή των ενδεχόμενων ατυχημάτων και των καταστροφών στο χώρο του εργοστασίου.

Στο χώρου του εργοστασίου, λειτουργεί μόνιμα άρτια εξοπλισμένο Ιατρείο, ενώ ειδική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, αποτελούμενη από το Μηχανικό Ασφαλείας, το γιατρό εργασίας και εκλεγμένα μέλη του προσωπικού της εταιρίας, ασχολείται με την ενημέρωση των εργαζομένων, τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την πρόταση δράσεων.